Tuesday, January 21, 2014

آدم ها زیاد زخمی می شوند
گاهی زمین میخورند و جراحت بر می دارند
گاهی تصادف می کنند و می شکنند
بعضی وقت ها خودشان به خودشان ضربه می زنند
گاهی سر آدم می شکند 
وقت هایی هست که چاقو انگشت آدم را می برد 
اصلا هزار جور زخم در هزاو نقطه بدن داریم
اما وقت هایی در زندگی همه ما هست که قلب آدم زخم می شود
روح آدم ضربه می خورد
این وقت ها، بهبودی نیست
ضربه را که بخوری می شکنی
له می شوی
خرد می شوی و میریزی
با هر ضربه و زخمی به دلت یک تکه آن می ریزد
خرد می شود...
همه زخم می خورند
زندگی است دیگر
اما زخمی که از دیدن محبوبت، آراسته و خواستنی
در لباسی زیبا
در خانه ای مزین شده
آماده و محیا
برای دیگری میبینی...
این زخم نیست
درد هم نیست
خود خود مرگ است.
ببینی آنکس که دوستش داری
خود را برای هم خوابی با غیر تو
آماده و مشتاق می بیند
زندگی است دیگر....