Sunday, December 29, 2013

این روزها یک مرگیم هست
 علاوه بر مرگ های روزهای قبل
سه روز است با نگاه کردن به ترک دیوار هم اشکم در میایید
یک ترانه پیدا کردم جان میدهد برای اشک ریختن
سوای کلش یک تکه اش دلم را عجیب می سوزاند
این روزها همه اش دلم میسوزد
همه اش اشکم در میاید و فکر میکنم که کاش هیچ مرگیم نبود
کاش اصلا نبودم
سرم دارد میترکد
قفسه سینه ام میسوزد
و همه اش این روزها یک مرگیم است
علاوه بر مرگ های روزهای قبل...