Sunday, April 1, 2012

آنقدرها هم که خیال میکردیم مسیر طی شده

چیزی نبود که ما دوست داشتیم

چیزی بود که دیگران می خواستند

برای شادی خودشان

برای دلخوش روزهایشان...

برای نابودی تو

برای زندگی خودشان!

نمیدانم همه آدم ها اینجورند یا فقط من حس میکنم که هرگز برای این که زندگی خودم را داشته باشم به این دنیا نیامده ام.

یک روز برای او

فردایش برای دیگری

این روزها هم برای تو.

بد ماجرا آنجاست که بفهمی

هیچ وقت قرار نیست برای خودت زندگی کنی

بد ماجرا وقتیس که دیگر وقتی نیست