Sunday, November 6, 2011


چیزی نیست برای گفتن
جز سکوت
و آواری از درد
درد تو
که روحم را
و جسمم را
هر ثانیه این روزهای ابری
چنگ میزند
می خراشد
تا جانم را بگیرد