Thursday, June 9, 2011

اسمش را میگذاریم نکبت تو بخوان عشق


باز قسمت خوب این ماجرای همیشگی این است
که من میروم...
تا یک تویی این وسط بیشتر از اینها خودش را
به گه نکشد

روزگار غریبی ست نازنین[]