Saturday, February 19, 2011

وطن از آن شیطان است


این گربه لمیده ویران
از آن کیست؟
این خاک سرسبز پریشان
سرای کیست؟