Saturday, June 12, 2010

رویا

شاید تنها دلیل این که شر خودم را از این دنیای خوب

از این زندگی پر از شادی

ازاین همه نعمت بیشمار که مرا این چنین مست و سرخوش !! کرده

خلاص نمی‌کنم، تجسم چهره

پدر...

مادر..

وبرادرم است

که می‌دانم با دیدن جسم بی جانم ....

+ تمام ساعت کاری امروزم به این فکر گذشت