Saturday, August 9, 2014

Soon I know I'll wake from this dream...

مسخره نیست؟
وقتی باد دارد موهایت را نوازش می‌کند
وقتی تا چشم کار می‌کند سبزی است و سکوت
وقتی تو لیوان نوشیدنی‌ات را در دست داری و گاهی پکی به سیگارت می‌زنی
خوبی‌های زندگی‌ات را مرور نکنی
خنده‌هایت را
دلخوشی‌هایت را
مرور نکنی تمام دوستی‌هایت را
و لبخند نزنی؟
و فراموش نکنی که این زندگی روزهای خوب هم داشته و دارد
و به یاد بیاوری که با همه تلخی‌هایش یک روزهایی آنقدر خوش بودی و خندیدی که هیچ کس در آن روزها اندازه تو خوشبخت نبوده...