Friday, October 10, 2014

خیلی چیزها سرآغازند
اما گاهی فقط یه چیز کافیست برای تمام کردن همه چیز...
فکر میکنم حالا که این سیصد و شصت و پنج روزی که گذشت، گذشت بقیه اش هم می آید و میرود اما این میان
تمام و کمال نیست شدم
از خودم
از آرزوهایم
خنده هایم
و یک تویی که گوشه ای از این دنیا
همین حالا به کسی میگوید
دوستت دارم
و او میخندد
و من اما...