Friday, June 12, 2009

شوق


من و تو هر کداممان گوشه‌ای از این

دنیای خراب شده

گمانم هم نمی‌برد

حتی برای لحظه‌ای

دلتنگ هم شویم

آخ از این همه دوری

آه

از دردی که هر شب

بر روح تکه‌ تکه‌ام چنگ می‌زند

[] کاش بدانی زندگی ینی خود خود خودت