Tuesday, June 23, 2009


دائم سعي مي‌كنم و مثل هميشه همه‌‌اش باد هوا مي‌شود و پر.... نمي‌دانم تا كي‌ دوام مي‌آورم اين روزها را... روزهايي پر از همه چيز كه نهايتش هيچ چيز ندارد.... و پيش بيني هايي كه نمي‌دانم از كدام بختم است كه درست از آب در مي‌آيد... خسته‌تر از همه عمرم زندگي مي كنم شايد هم همان مردگي معروف را... كاش آرزويي در كار بود و من..... من نبودم

[] شعار هفته مرگ بر ضد ولايت فقيه