Friday, July 17, 2009


برای گفتن حرف زیاد دارم
اما حیف
همیشه فرصت کم است
! مرا به دوردست‌ها بسپار []