Thursday, July 24, 2014

ببین کجا شدم اسیر تو!یک وقت‌هایی فقط باید نشست و نگاه کرد
به اینکه آدم‎‌ها چطور خودشان را به گند می‌کشند
ببینی تا کجا پیش می‌روند
با همه ادعایی که در عقل و شعور دارند
تا کجا پیش می‌رند
می‌دانی
یک سری از آدم‌ها را باید رها کنی
وقتی رها شوند خودشان می‌شوند
آن وقت است که می‌بینی زمین تا آسمان با چیزی که نشان داده‌اند فرق دارند...
این روزها بیشتر نگاه می‌کنم
نگاه می‌کنم و خوشحالم
به خودم می‌بالم که فقط و فقط برای مقبول بودن از نطر آدم‌ها هر آن‌چه که ممکن است در توانم باشد را انجام نمی‌دهم
خوشحالم که هنوز هم می‌توان آدم‌ها را دوست داشته باشم
و این حس همچنان در من زنده و جوان است

و تو همه این‌ها را نداری مگر اینکه کسی خودش را به گند کشیده باشد...