Monday, July 26, 2010

زندگی


خیلی ساده‌لوحانه توجه خودم رو به ادامه ماجرا جلب می‌کنم
...