Wednesday, July 21, 2010

...


تمام طول راه به یه چیز فکر کردم
اونم اینه: واقعن کجاشم؟

+ مارو با قطره اشکی میشه لرزوند و ویرون کرد