Tuesday, April 6, 2010

دن کرلئونه


آرامش
هرچند تمام شدنی هم که باشد...
همین چند روز را
که منت گذاشتی
و رنگ دادی به روزهای خاکستریم
فرداها فراموش نمیکنم
بودن خوبت را

آدمها میتوانند فرشته باشند اگر بخواهند []