Saturday, May 30, 2009

امن

کدام کنج

جای امن بودن من است

هرچند

این زمین گرد

محال است کنجی

داشته باشد

: بیدارشو همه‌اش خوابی بود که در آغوش هم می‌دیدیم[]