Sunday, May 10, 2009

بي پروا شده‌اي تو
و دقايق
كند و طولاني‌اند
و من در انتظار حضور تو
مي‌شكنم
نگاه كن......
اينجا
تمام مي‌شوم

.
.
.
.
منگنه: ديروز زنده بود من خيال مرده‌ داشتم